Humboldt-Universität zu Berlin - Geschichte Israels in der altorientalischen Welt

Personen

 

Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. Dr. Bernd U. Schipper

 

Sekretariat: Carmen BluhmWissenschaftliche MitarbeiterInnen

 

Lehrstuhl

Jonathan Böhm

 

ERC-Projekt

Joseph Cross, PhD

Dr. des. Robert Kade

Dr. Meike Röhrig

José Rafael Saade

Dr. Petra Schmidtkunz

 

Drittmittel

Dr. Johannes Renz (Erstlingsopfer)

Dr. des. Stefanie Eisenmann (Tell Keisan)


Studentische Hilfskräfte:

Deborah Gerwin (Lehrstuhl)

Marius Thomas (Lehrstuhl)

Franziska Küster (ERC-Projekt)

Christiane Riese (Tell Keisan)


Ehemalige MitarbeiterInnen: Prof. Dr. Sonja Amman (Universität Basel), Prof. Dr. Anselm C. Hagedorn (Universität Osnabrück), Dschin-u Oh, Dr. Kent Reynolds, Isabell Hoppe, Dr. Ann-Kristin Wigand, Dr. Stefanie Rudolf, James D. Moore, PhD, Maximilian Rechholz